Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası

1. POLİTİKANIN AMACI

Gen-Era Diagnostik A.Ş’nin (bundan sonra “GEN-ERA” olarak anılacaktır.) olarak hizmetlerimizi sunarken işlediğimiz kişisel verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunma

Kanunu, 28 Ekim 2017 tarihli Resmi Gazete’de yürürlüğe giren Kişisel Verilerin Silinmesi Yok Edilmesi ve Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik ve ilgili mevzuata uygun olarak yasal ve makul süreler boyunca saklamakta ve bu sürelerin geçmesiyle beraber imha etmekteyiz.

İşbu Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası (“Politika”), işlediğimiz kişisel verilerin saklanması ve sonrasında silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

2. POLİTİKANIN KAPSAMI

İşbu Politika, aşağıdaki kişilere ait edindiğimiz kişisel verileri saklanması ve imhası faaliyetlerimizi kapsamaktadır:

 • Şirketimizin çalışanları, çalışan adayları, eski çalışanları ve bu kişilerin aile yakınları,
 • Şirketimizin hissedarları/ortakları,
 • İhale sözleşmesi tarafı hastanenin çalışanı, hekimler, temsilci, vekili,
 • Numune çalışması yapılan hasta ve hasta yakını,
 • İş ortaklarımızın çalışanı, temsilcisi ve vekili,
 • Tedarikçilerimizin çalışanı, temsilcisi ve vekili,
 • Müşterilerimiz ve potansiyel müşterilerimiz
 • Kamu/özel kurum ve kuruluşu çalışanları.
 • Ziyaretçilerimiz, 

Bu kişi grubu tanımlarına ilişkin açıklamalar, EK-1’de yer verilmektedir. 

İşbu Politika elektronik, fiziki ve diğer ortamlar üzerinden edindiğimiz ve elektronik, fiziki veya benzeri ortamda sakladığımız tüm kişisel verileri kapsayacaktır. 

3. POLİTİKADAKİ DEĞİŞİKLİKLER VE GÜNCELLEMELER

GEN-ERA, işbu Politika çerçevesinde Bölüm 2’de bahsi geçen kişilerin kişisel verilerini saklama ve imha faaliyetlerini yürütecektir. Kanun veya ilgili mevzuatta veyahut GENERA’nın faaliyetlerinde meydana gelen değişiklikler doğrultusunda, işbu Politika ilgili birimler tarafından her zaman değiştirilebilir ve güncellenebilir. 

İşbu Politika en son [12.12.2021] tarihinde güncellenmiştir. Yapılan güncellemelerin tarihini ve değişikliklerin içeriği EK-3’teki tabloda ayrıca belirtilmiştir.

4. TANIMLAR

Kişisel Veri Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.
Özel Nitelikli Kişisel Veri Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık kıyafet, dernek vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler.
İlgili Kişi Kişisel verisi işlenen gerçek kişi. 
Kişisel Verilerin İşlenmesi Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.
Açık Rıza Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza.
Anonim Hale Getirme Kişisel verinin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesidir.
Silme Kişisel verilerin ilgili kullanıcılar tarafından hiçbir şekilde erişilememesi tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir.
Yok Etme Bilgilerin saklandığı veri saklamaya elverişli tüm fiziksel kayıt ortamlarının tekrar geri getirilemeyecek ve kullanılamayacak hale getirilmesidir.
İmha Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi işlemidir.
Periyodik İmha Kanunda yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması durumunda kişisel verileri saklama ve imha politikasında belirtilen ve tekrar eden aralıklarla resen gerçekleştirilecek silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemidir.
Kayıt Ortamı Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortam.
Veri Kayıt Sistemi Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemi.
KVK Kanunu 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, 24 Mart 2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu.
Yönetmelik 28 Ekim 2017 tarihli ve 30224 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik.
Kurul Kişisel Verileri Koruma Kurulu.
Kurum Kişisel Verileri Koruma Kurumu.
Politika  Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası.
Genel Politika Kişisel Verilerinin Korunması ve İşlenmesi Politikası.
Veri Sorumlusu Kişisel verilerin işlenme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, verilerin sistematik bir şekilde tutulduğu yeri yöneten kişidir.
Veri İşleyen Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişidir.
Kişisel Veri İşleme Envanteri Veri sorumlularının iş süreçlerine bağlı olarak gerçekleştirmekte oldukları kişisel verileri işleme faaliyetlerini; kişisel verileri işleme amaçlarını, veri kategorisi, aktarılan alıcı grubu ve veri konusu kişi grubuyla ilişkilendirerek oluşturdukları ve detaylandırdıkları envanteridir.
Veri Sorumluları Sicili Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik uyarınca Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanlığı tarafından kurulacak olan veri sorumluları sicilidir.

5. KİŞİSEL VERİLERİ SAKLAMA VE İMHAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR, SAKLAMAYI VE İMHAYI GEREKTİREN SEBEPLER VE SÜRELERİ 

5.1. İş faaliyetleri sırasında çalışanlarımıza, çalışan adaylarımıza, hissedarlarımıza ve hizmet sağlayıcı olarak ilişkide bulunulan üçüncü kişilere ait kişisel veriler özenli şekilde işbu protokolde ve Kanunda öngörülmüş usullerle toplamakta, işlemekte ve saklamakta ve imha etmektedir. Bu kapsamda saklama ve imhaya ilişkin detaylı açıklamalara aşağıda sırasıyla yer verilmiştir.  

5.1.1. Saklamaya İlişkin Açıklamalar

KVK Kanunu’nun 3’üncü maddesinde kişisel verilerin işlenmesi kavramı tanımlanmış, 4’üncü maddesinde işlenen kişisel verinin işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olması ve ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli süre kadar muhafaza edilmesi gerektiği belirtilmiş, 5 ve 6 ncı maddelerde ise kişisel verilerin işleme şartları sayılmıştır. Buna göre, Şirketimiz, kişisel verileri işlendikleri amaç için gerekli olan süre ve ilgili faaliyetin tabi olduğu yasal mevzuatta öngörülen minimum sürelere uygun olarak muhafaza etmektedir. Bu kapsamda, Şirketimiz öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediğini tespit etmekte, bir süre belirlenmişse mevcut duruma uygun en makul süreye uygun davranmaktadır. Kişisel veriler belirlenen saklama sürelerinin sonunda periyodik imha sürelerine veya veri sahibi başvurusuna uygun olarak ve belirlenen imha yöntemleri (silme ve/veya yok etme ve/veya anonimleştirme) ile imha edilmektedir. 

5.1.2. Saklamayı Gerektiren Hukuki Sebepler

Gen-Era faaliyetleri çerçevesinde işlenen kişisel veriler, ilgili mevzuatta öngörülen süre kadar muhafaza edilir. Bu kapsamda kişisel veriler; 

 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 
 • 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 
 • 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 
 • 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, 
 • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Kanunu, 
 • 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 
 • 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu, 
 • 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun, 
 • 4857 sayılı İş Kanunu, 
 • 5434 sayılı Emekli Sağlığı Kanunu, 
 • 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu 
 • İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik, 
 • Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik 
 • Bu kanunlar uyarınca yürürlükte olan diğer ikincil düzenlemeler çerçevesinde öngörülen saklama süreleri kadar saklanmaktadır. 

5.1.3. Saklamayı Gerektiren İşleme Amaçları

Şirketimiz, faaliyetleri çerçevesinde işlemekte olduğu kişisel verileri aşağıdaki amaçlar doğrultusunda saklar. 

1. Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
2. Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
3. Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi
4. Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi
5. Çalışan Memnuniyeti ve Bağlılığı Süreçlerinin Yürütülmesi 
6. Çalışanlar İçin İş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi 
7. Çalışanlar İçin Yan Haklar ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi 
8. Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi 
9.  Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi 
10. Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi 
11. Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi 
12. Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi 
13. Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi 
14. Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini 
15. Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi 
16. Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi 
17. İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi 
18. İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi 
19. İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması 
20. İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi 
21. İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi 
22. İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması ve Değerlendirilmesi 
23. İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi 
24. Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi 
25. Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi 
26. Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi 
27. Mal / Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi 
28. Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi 
29. Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi 
30. Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi 
31. Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi 
32. Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi 
33. Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi 
34. Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi 
35. Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi 
36. Sosyal Sorumluluk ve Sivil Toplum Aktivitelerinin Yürütülmesi 
37. Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi 
38. Sponsorluk Faaliyetlerinin Yürütülmesi 
39. Stratejik Planlama Faaliyetlerinin Yürütülmesi 
40. Talep / Şikayetlerin Takibi 
41. Ücret Politikasının Yürütülmesi 
42. Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi 
43. Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini 
44. Yabancı Personel Çalışma ve Oturma İzni İşlemleri 
45. Yetenek / Kariyer Gelişimi Faaliyetlerinin Yürütülmesi 
46. Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi 
47. Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi 
48. Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi 

5.2. Kişisel Verileri Saklamayı Gerektiren Sebepler

GEN-ERA, KVK Kanunu’nun 5.ve 6. maddelerinde yer alan işleme şartları doğrultusunda, kişisel verilerin işlenmesini ve saklanmasını gerektiren sebeplerin bulunması halinde kişisel verileri saklamaktadır. GEN-ERA’nın işleme şartları doğrultusunda yürüttüğü saklama faaliyetleri aşağıda örneklerle açıklanmaktadır.

İŞLEME ŞARTLARI AÇIKLAMALAR  
İlgili kişilerden açık rıza alınması İlgili kişinin, açık rıza gerektiren saklama faaliyeti için açık rızasını vermesi halinde kişisel veriler saklanır.
Kanunlarda           açıkça öngörülmesi Saklamanın ve/veya saklama süresinin kanunlarda açıkça öngörüldüğü kişisel veriler saklanır. Örneğin GEN-ERA, ziyaretçilerine sunduğu internet hizmeti sebebiyle çalışanların erişim kayıtlarını internet toplu kullanım sağlayıcısı olarak 2 yıl boyunca saklar.
Sözleşmenin kurulması veya ifası GEN-ERA, sözleşmedeki yükümlülüklerini ifa edebilmesi için gerekli olan kişisel verileri sözleşme ilişkisi boyunca saklar. Örneğin, iş sözleşmesi kapsamında çalışanların kişisel verilerini saklar.
GEN-ERA’nın hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi GEN-ERA, yasal mevzuat uyarınca hukuki yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla kişisel verileri saklar. Örneğin, resmi ve idari mercilerin taleplerini karşılamak ve bu mercilerin denetimlerini gerçekleştirmesi sağlamak amacıyla kişisel verileri saklanır.
Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması GEN-ERA, ileride çıkabilecek uyuşmazlık veya ihtilaflarda  hakkını tesis edebilmesi ve koruyabilmesi amacıyla ilgili kişisel verileri saklar. 
Kişinin kendisi tarafından alenileştirme GEN-ERA, meşru menfaati bulunması halinde, kişi tarafından alenileştirilen kişisel verileri alenileştirmenin devam ettiği süre boyunca saklar.
Şirketin                  meşru menfaatinin bulunması İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, GEN-ERA’nın ticari faaliyetlerini ve ilişkilerini yürütebilmesi amacıyla kişisel veriler saklanır.

5.3. Kişisel Verileri İmha Etmeyi Gerektiren Sebepler

GEN-ERA, aşağıdaki hallerde, kişisel verileri silmek, yok etmek veya anonim hale getirmekle yükümlü olacaktır. GEN-ERA bu imha faaliyetini bu sürelerin bitmesini takip eden ilk periyodik imha işleminde gerçekleştirebilecektir.

 • Kişisel veri işleme şartının ortadan kalkması (Örneğin, açık rızanın geri alınması, sözleşmenin sona ermesi vs.),
 • GEN-ERA’nın kişisel verileri işlemek için meşru bir amacının bulunmaması,
 • İlgili kişinin kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesine ilişkin başvurunun GEN-ERA tarafından kabul edilmesi veya şikayet edilen Kurul tarafından talebin uygun bulunması.
 • KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerindeki kişisel verilerin işlenmesini gerektiren şartların ortadan kalkması, 
 • Kişisel verileri işlemenin sadece açık rıza şartına istinaden gerçekleştiği hallerde, ilgili kişinin açık rızasını geri alması,
 • İlgili kişinin, Kanun’un 11. maddesindeki hakları çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesine ilişkin yaptığı başvurunun şirket tarafından kabul edilmesi,
 • Kişisel verilerin saklanmasını gerektiren azami sürenin geçmiş olması ve kişisel verileri daha uzun süre saklamayı haklı kılacak herhangi bir şartın mevcut olmaması, durumlarında,  

5.4. Saklama ve İmha Süreleri

İşbu Bölümde belirlenen şartlar kapsamında, kişisel verileri saklama ve imha sürelerini içeren tablo (EK-2) oluşturulmuştur. GEN-ERA, bu saklama ve imha sürelerine uygun olarak kişisel verileri saklayacak ve imha edecektir.

GEN-ERA, periyodik imha süresini 6 (altı) ay olarak belirlemiştir. Bu kapsamda GEN-ERA olarak 6 ayda bir sakladığımız kişisel verileri denetmekle ve belirtilen saklama süresi sona eren kişisel verileri imha etmekle yükümlüdür. Bu sürenin sona ermesinden sonraki ilk periyodik imha döneminde bu bilgiler imha edilecektir.

Örnek olarak GEN-ERA, 7 Nisan 2018 tarihinde iş başvurusu yapan çalışan adayının kayıtlarını makul süre olarak belirlediği 1 yıl boyunca tutabilecektir. 7 Nisan 2019 tarihinde bu sürenin sona ermesiyle beraber, GEN-ERA gerçekleştireceği ilk periyodik imha işleminde bu bilgileri imha etmekle yükümlüdür. Bu kapsamda son periyodik imha işlem, 10 Mart 2019’da gerçekleştirilmişse, bu bilgiler en geç altı ay sonra, 10 Eylül 2019’da imha edilecektir. 

6. KİŞİSEL VERİLERİ SAKLAMA ORTAMI 

6.1. Fiziki Ortam

Kişisel verileriniz kağıt, form, belge, sözleşme veya herhangi bir basılı varlık olarak fiziki ortamda saklanabilecektir. Aşağıda, basılı varlıkların saklandığı ortamlar belirtilmiştir. 

 • GEN-ERA ofislerinde bulunan kilitli dolap, 
 • GEN-ERA ofislerinde bulunan arşiv odası,

Bu kapsamda elektronik ortamdan elde ettiğimiz ancak sonrasında çıktısını alarak veya kağıt, form veya belgede yazarak sakladığımız tüm kişisel verilerin de fiziki ortamda saklandığı kabul edilecektir.

6.2. Elektronik Ortam

Kişisel verileriniz aşağıdaki elektronik ortamda saklanabilecektir.

 • Masaüstü ve dizüstü bilgisayarlar,
 • Mobil cihazlar,
 • E-posta sunucuları,
 • Yazılımlar
 • Bulut ortamı,
 • Sunucular,
 • Taşınabilir medya,
 • Yedekleme kartuşları,
 • Ağ cihazları (patch panel, switch, access point, vb.), 
 • Ağ üzerinde veri saklanması için kullanılan disk sürücüleri,
 • Tarayıcı,
 • Kamere kayıt sistemleri,
 • Diğer veri tabanları 

Bu kapsamda fiziki ortamda, sözlü veya basılı kağıt, form veya belge olarak elde ettiğimiz ancak tamamen veya kısmen otomatik bir sisteme kaydettiğimiz tüm kişisel verilerin de elektronik ortamda saklandığı kabul edilecektir.  

7. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASINA İLİŞKİN TEDBİRLER

GEN-ERA, kişisel verilerin güvenli bir şekilde saklanmasını saklamak, hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek ve kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemekle yükümlüdür. Bu yükümlülük çerçevesinde GEN-ERA tarafından alınan idari ve teknik tedbirler aşağıda sayılmıştır:

7.1. İdari Tedbirler

 • Personellere, kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması, saklanması ve periyodik imha sürelerine uygun olarak imha edilmesine ilişkin gerekli eğitim ve farkındalık çalışmaları yapılmaktadır.
 • Kişisel veri güvenliğine ilişkin şirket içi prosedürlere/politikalara/talimatlara uymayan personellere karşı disiplin prosedürü uygulanmaktadır.
 • Kişisel verilerin paylaşıldığı kişiler ile, kişisel verilerin işlenmesi, korunması ve güvenliğine ilişkin sözleşmeler imzalanmakta veya mevcut sözleşmeye buna ilişkin hükümler eklenmektedir.
 • Kişisel veri içeren arşivlenmemiş kayıtlar, ilgili birim tarafından kilitli ortamlarda saklanmaktadır.
 • Veri kayıt ortamlarının,  su baskını, yangın gibi felaketlerden etkilenmemesi; rutubet, toz gibi çürüme ve bozulmalara neden olacak etkilere maruz kalmaması için uygun fiziksel önlemler alınmaktadır
 • Ağ bağlantısı için kullanılan cihazların yer aldığı odalar ve kabinetler sürekli kilit altında tutulmaktadır.
 • Özel nitelikli kişisel veriler için ayrıca oluşturduğu politikadaki idari önlemleri almaktadır.

7.2. Teknik Tedbirler

 • Personeller, çalıştığı departmana ve iş rolüne göre kişisel verilerin bulunduğu sunuculara erişim için yetkilendirilmektedir. 
 • Sistem ve uygulamalara girişte, güvenli oturum açma prosedürü uygulanmaktadır. (Giriş bilgilerinin tümünün doğru girilmesi, başarısız giriş denemelerinin kaydedilmesi, giriş işlemi için zaman sınırı vs.)
 • Personellerin kullanıcı hesapları için belirlenen şifreler küçük harf, büyük harf, rakam ve simgelerin kullanıldığı karışık yapıda belirlenmektedir.
 • Kişisel verilere hukuka aykırı bir şekilde erişilmesini önlemek için veri kayıt ortamları, anti-virüs programları ve benzeri yazılımlarla korunmaktadır. Kişisel verilerin bulunduğu sunucular üzerinde çalışan işletim sistemlerinin, sistem yazılımlarının ve güvenlik amaçlı yazılımların sürekli güncellenmesi sağlanmaktadır
 • Genel ağ güvenliğinin sağlanması amacıyla belirli internet sitelerine erişimler önlenmektedir.
 • Özel nitelikli kişisel veriler için ayrıca oluşturduğu politikadaki teknik önlemleri almaktadır.

Teknik tedbirler listesi:

 1. Ağ güvenliği ve uygulama güvenliği sağlanmaktadır. 
 2. Anahtar yönetimi uygulanmaktadır. 
 3. Bilgi teknolojileri sistemleri tedarik, geliştirme ve bakımı kapsamındaki güvenlik önlemleri alınmaktadır. 
 4. Bulutta depolanan kişisel verilerin güvenliği sağlanmaktadır. 
 5. Çalışanlar için yetki matrisi oluşturulmuştur. 
 6. Erişim logları düzenli olarak tutulmaktadır. 

7.Erişim, bilgi güvenliği, kullanım, saklama ve imha konularında kurumsal politikalar hazırlanmış ve uygulanmaya başlanmıştır.  

 • Gerektiğinde veri maskeleme önlemi uygulanmaktadır.  
 • Gizlilik taahhütnameleri yapılmaktadır.  
 • Görev değişikliği olan ya da işten ayrılan çalışanların bu alandaki yetkileri kaldırılmaktadır.  
 • Güncel anti-virüs sistemleri kullanılmaktadır. 
 • Güvenlik duvarları kullanılmaktadır. 
 • İmzalanan sözleşmeler veri güvenliği hükümleri içermektedir.  
 • Kağıt yoluyla aktarılan kişisel veriler için ekstra güvenlik tedbirleri alınmakta ve ilgili evrak gizlilik dereceli belge formatında gönderilmektedir. 
 • Kişisel veri güvenliği politika ve prosedürleri belirlenmiştir. 
 • Kişisel veri güvenliği sorunları hızlı bir şekilde raporlanmaktadır. 
 • Kişisel veri güvenliğinin takibi yapılmaktadır.  
 • Kişisel veri içeren fiziksel ortamlara giriş çıkışlarla ilgili gerekli güvenlik önlemleri alınmaktadır.  
 • Kişisel veri içeren fiziksel ortamların dış risklere (yangın, sel vb.) karşı güvenliği sağlanmaktadır.  
 • Kişisel veri içeren ortamların güvenliği sağlanmaktadır.  
 • Kişisel veriler mümkün olduğunca azaltılmaktadır.  
 • Kişisel veriler yedeklenmekte ve yedeklenen kişisel verilerin güvenliği sağlanmaktadır. 
 • Kullanıcı hesap yönetimi ve yetki kontrol sistemi uygulanmakta olup bunların takibi de yapılmaktadır.  
 • Kurum içi periyodik ve/veya rastgele denetimler yapılmakta ve yaptırılmaktadır.  
 • Log kayıtları kullanıcı müdahalesi olmayacak şekilde tutulmaktadır.  
 • Mevcut riskler ve tehditler belirlenmiştir.  
 • Özel nitelikli kişisel veri güvenliğine yönelik protokol ve prosedürler belirlenmiş ve uygulanmaktadır.  
 • Saldırı tespit ve önleme sistemleri kullanılmaktadır.  
 • Siber güvenlik önlemleri alınmış olup uygulaması sürekli takip edilmektedir.  
 • Şifreleme yapılmaktadır.  
 • Sızma testi uygulanmaktadır.  
 • Veri işleyen hizmet sağlayıcılarının veri güvenliği konusunda belli aralıklarla denetimi sağlanmaktadır.  

8. KİŞİSEL VERİLERİN İMHA EDİLMESİNE İLİŞKİN TEDBİRLER

8.1. İmha İşlemleri

8.1.1. Kişisel Verilerin Silinmesi

Kişisel verilerin silinmesi, kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemini ifade etmektedir. GEN-ERA bunun için kullanıcı seviyesinde erişim yetki ve kontrol matrisi oluşturur ve bunu bir politika çerçevesinde uygulamaya alır. Veri tabanında silme işleminin gerçekleştirilmesi için gerekli tedbirleri alır.

8.1.2. Kişisel Verilerin Yok Edilmesi

Kişisel verilerin yok edilmesi, kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemini ifade etmektedir.

8.1.3. Kişisel Verilerin Anonim Hale Getirilmesi

Kişisel verilerin anonim hale getirilmesi, kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesini ifade etmektedir.

8.2. Kullanılacak İmha Teknikleri

GEN-ERA, kişisel verilerinizi Kurumun yayınladığı Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonim Hale Getirilmesi Rehberi’ne uygun olarak imha edecektir. Aşağıda GEN-ERA’nın uygulayacağı imha tekniklerinden birkaçı örnek olarak verilmiştir.

8.2.1. Silme Teknikleri

Karartma: Fiziki ortamda bulunan kişisel verilerin üzerlerini karartma işlemidir. Karartma işlemi, ilgili evrak üzerindeki kişisel verilerin, mümkün olan durumlarda kesilmesi, mümkün olmayan durumlarda ise geri döndürülemeyecek ve teknolojik çözümlerle okunamayacak şekilde sabit mürekkep kullanılarak ilgili kullanıcılara görünemez hale getirilmesi şeklinde yapılır.

Silme Komutu ile Silme: Elektronik veri ortamında bulunan silme komutuyla kişisel verilerin silinmesidir. Silinen veriler hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanamaz hale gelecektir.

Yazılım Aracılığıyla Silme: Güvenli bir silme işlemenin sağlanması için kişisel verilerin uygun bir yazılım ile silinmesidir.  

8.2.2. Yok Etme Teknikleri

De-manyetize Etme: Manyetik medyanın özel bir cihazdan geçirilerek gayet yüksek değerde bir manyetik alana maruz bırakılması ile üzerindeki verilerin okunamaz biçimde bozulması işlemidir.

Fiziksel Yok Etme: Optik medya ve manyetik medyanın eritilmesi, yakılması veya toz haline getirilmesi gibi fiziksel olarak yok edilmesi işlemidir. 

Üzerine Yazma: Manyetik medya ve yeniden yazılabilir optik medya üzerine en az yedi kez 0 ve 1’lerden oluşan rastgele veriler yazarak eski verinin kurtarılmasının önüne geçilmesi işlemidir. Bu işlem özel yazılımlar kullanılarak yapılmaktadır.

8.2.3. Anonim Hale Getirme Teknikleri

Maskeleme: Kişisel verilerin kapatılması, üzerinin çizilmesi, yıldızlanması, elektronik olarak çıkartılması ve buna benzer yöntemlerdir. Örneğin Mehmet Yılmaz yerine M***** **l*** veya ismin üzerini yıldızlanabilecektir.

Veri Türetme: Bir veriden, başka bir veri türeterek uygulanan anonimleştirme tekniğidir. Kişinin doğum tarihi yer alıyorsa bu bilgi yerine yaşını veya yaş aralığı girilebilir. Örneğin, 5 Mayıs 1988 yerine; 30 yaş, 25-35 arasında yaş veya x>25 diyebiliriz. Bunun dışında tarihi de aynı şekilde anonimleştirilebilir. Örneğin 13.03.2017 yerine; Mart 2017 yazılabilecektir.

Genelleştirme: İlgili kişisel veriyi, özel bir değerden daha genel bir değere çevirme işlemidir.  

8.3. Gerçekleştirilen İmhalara Örnekler

 • Ekonomik ömrünü tamamlayan veya onarılamaz biçimde arızalanan cihazlar imha edilmektedir. Bu tür cihazlar üzerindeki veri depolama birimleri, mümkünse önce yazılımsal olarak üzerine yazma yöntemi ile silinmekte ve sonrasında fiziksel olarak imha edilmektedir.
 • Kişisel veri içeren optik medyalar (CD, DVD) kırılarak ve küçük parçalara ayrılarak imha edilebilmektedir.
 • Kişisel veri içeren, ama geçersizleşmiş, hatalı basılmış, kullanılmayacak olan tüm kâğıtlar, kağıt imha makinası kullanılarak imha edilmektedir.

9. KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI; BU HAKLARIN KULLANILMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ METODOLOJİSİ

9.1 Veri Sahibinin Hakları ve Bu Haklarını Kullanması 

9.1.1 Kişisel Veri Sahibinin Hakları 

Kişisel veri sahibi olarak, KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca kişisel verilerinize ilişkin aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme.

Kişisel Veri Sahipleri bu bölümün 9.1.1. Başlığı altında sıralanan haklarına ilişkin taleplerini kimliklerini tespit edecek bilgi ve belgelerle ve aşağıda belirtilen yöntemlerle veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Başvuru Formu’nu doldurup imzalayarak Şirkete ücretsiz olarak iletebileceklerdir:  

 • (www.gen-era.com.tr) adresinde bulunan formun doldurulduktan sonra ıslak imzalı bir nüshasının bizzat elden veya noter aracılığı ile (Palladium Tower İş Merkezi Barbaros Mah. Kardelen Sok. No:2 Kat:14 İç Kapı No:46 34746 Ataşehir/İstanbul) adresine iletilmesi   • (www.gen-era.com.tr ) adresinde bulunan formun doldurulup 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamındaki “güvenli elektronik imzanızla imzalandıktan sonra güvenli elektronik imzalı formun (generadiagnostik@hs06.kep.tr ) adresine kayıtlı elektronik posta ile gönderilmesi  

Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır. 

9.1.2 Kişisel Veri Sahibinin Haklarını İleri Süremeyeceği Haller 

Kişisel veri sahipleri, KVK Kanunu’nun 28. maddesi gereğince aşağıdaki haller KVK Kanunu kapsamı dışında tutulduğundan, kişisel veri sahiplerinin bu konularda 9.1.1.’de sayılan haklarını ileri süremezler:  

 • Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.  
 • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.  
 • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi.  
 • Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.  
 • KVK Kanunu’nun 28/2 maddesi gereğince; aşağıda sıralanan hallerde kişisel veri sahipleri zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç, 9.1.1.’de sayılan diğer haklarını ileri süremezler:  
 • Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması.  
 • Kişisel veri sahibi tarafından kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi.  
 • Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması.  
 • Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması. 

9.1.3 Kişisel Veri Sahibinin KVK Kurulu’na Şikâyette Bulunma Hakkı 

Kişisel veri sahibi KVK Kanunu’nun 14. maddesi gereğince başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; Şirketin cevabını öğrendiği tarihten itibaren otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde KVK Kurulu’na şikâyette bulunabilir. 

9.2 Şirketin Başvurulara Cevap Vermesi  

9.2.1. Şirketin Başvurulara Cevap Verme Usulü ve Süresi  

Kişisel veri sahibinin, bu bölümün 9.1.1. başlıklı kısmında yer alan usule uygun olarak talebini Şirkete iletmesi durumunda Şirket talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ilgili talebi ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, KVK Kurulunca bir ücret öngörülmesi hâlinde, Şirket tarafından başvuru sahibinden KVK Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.   

9.2.2. Şirketin Başvuruda Bulunan Kişisel Veri Sahibinden Talep Edebileceği Bilgiler  

Şirket, başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek adına ilgili kişiden bilgi talep edebilir. Şirket, kişisel veri sahibinin başvurusunda yer alan hususları netleştirmek adına, kişisel veri sahibine başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir. 

9.2.3. Şirketin Kişisel Veri Sahibinin Başvurusunu Reddetme Hakkı  

Şirket aşağıda yer alan hallerde başvuruda bulunan kişinin başvurusunu, gerekçesini açıklayarak reddedebilir:  

 • Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve  istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.  
 • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.  
 • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi.  
 • Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.  
 • Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması.  
 • Kişisel veri sahibi tarafından kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi.  
 • Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması.  
 • Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.  
 • Kişisel veri sahibinin talebinin diğer kişilerin hak ve özgürlüklerini engelleme ihtimali olması  
 • Orantısız çaba gerektiren taleplerde bulunulmuş olması.  
 • Talep edilen bilginin kamuya açık bir bilgi olması.  

10. SAKLAMA/İMHA SÜREÇLERİNDEKİ YETKİLİLER VE SORUMLULUKLARI

YETKİLİ PERSONEL UNVANI GÖREV SORUMLULUK
Firma Sahibi Kişisel Verilerin Saklanması ve İmhası Çalışanların politikaya uygun hareket etmesinden sorumludur.
Veri Sorumlusu Yöneticisi Veri Yönetimi Politika’nın hazırlanması, geliştirilmesi, yürütülmesi, ilgili ortamlarda yayınlanması ve güncellenmesinden sorumludur.
İnsan Kaynakları  Kişisel Verilerin Saklanması ve İmhası Görevlerine uygun olarak Politikanın yürütülmesinden sorumludur

EK-1 KİŞİ GRUPLARI

KİŞİ GRUPLARI AÇIKLAMALAR
Müşteri Gen-Era’dan halihazırda ürün/hizmet alan veya alma taahhüdünde bulunan kişiler
Potansiyel Müşteri Gen-Era’dan halihazırda hizmet almayan ve sözleşme ilişkisi başlamayan; ancak hizmeti alması muhtemel kişiler
Hasta Gen Era’nın tetkik ve analiz yaptığı kişiler.
Hasta Yakınları Gen Era’nın tetkik ve analiz yaptığı kişilerin aile ve yakınları. 
Hekim Gen Era’nın hizmet verdiği hastanelerde ve/veya polikliniklerde çalışan hekimler. 
Şirket Temsilcisi veya Vekili Gen-Era’yı temsil veya vekil eden kişiler (Gen-Era’nın danışmanlık aldığı avukatlar, Gen-Era’nın temsil ve ilzama yetkili yönetim kurulu üyesi)
Hissedar Gen-Era çalışanı olmayan ancak şirketin genel kurulunda pay sahibi olan kişiler
Tedarikçi   Gen-Era’nın hizmet aldığı firmaların çalışanı, çalışan adayı, temsilcisi veya vekili
İş Ortağı  Gen-Era’nın faaliyetlerinde beraber çalıştığı firmaların çalışanı, çalışan adayı, temsilcisi veya vekili
Çalışan Gen-Era’nın işveren olarak çalıştırdığı ve aralarında iş sözleşmesi bulunan kişiler
Çalışan Adayı Gen-Era’nın işveren olarak henüz çalıştırmadığı ancak çalıştırması muhtemel kişiler
Eski Çalışan / Emekli Gen-Era’nın hukuki zorunluluk sebebiyle kişisel verileri paylaşma yükümlülüğü bulunduğu özel kişi veya kuruluşlar
Aile Üyeleri Kişisel veri sahibinin aile bireylerine ilişkin veriler (örnek özel sigorta yaptırılacak aile üyeleri)
Ziyaretçi Gen-Era şirket yerleşkesini ziyaret eden kişiler
Hukuken Yetkili Kişi Hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşları veya özel kişi ve kuruluşlarında çalışan kişiler.
Diğer Bu kişi gruplarının kapsamına girmeyen kişiler tam ismiyle/unvanıyla belirtilir. 

EK-2 SAKLAMA VE İMHA SÜRELERİ TABLOSU

Aşağıda yer alan tablodaki süreçlere ilişkin saklama süreleri, Politika’nın yürürlüğe girdiği tarihteki mevzuat esas alınarak belirlenmiştir. Söz konusu süreler, ilgili kişi tarafından dava açılması halinde kesintiye uğrayacak ve davaya konu kişisel veriler en az dava kesinleşene kadar bir hakkın korunması hukuki sebebine dayanarak saklanacaktır.

KİŞİSEL VERİ KATEGORİSİ SAKLAMA SÜRESİ İMHA SÜRESİ YASAL DAYANAK
Sözleşme ilişkilerinde (TBK genel zamanaşımı süresi) Ticari ilişkinin sona ermesinden itibaren 10 yıl Sürenin sona ermesinden itibaren 6 ayda bir gerçekleşen ilk periyodik işlemde  6098 Sayılı Türk  Borçlar Kanunu
Kamu hastaneleriyle ihale sözleşmesi kapsamında elde edilen kişisel veriler İhale sözleşmesinin sona ermesinden itibaren 15 yıl Sürenin sona ermesinden itibaren 6 ayda bir gerçekleşen ilk periyodik işlemde   
Müşterilere mal/hizmet verilmesi ilişkilerinde Ödeme işlemleri İş ilişkisinin sona ermesinden itibaren 10 yıl Sürenin sona ermesinden itibaren 6 ayda bir gerçekleşen ilk periyodik işlemde  6098 Sayılı Türk  Borçlar Kanunu
Sözleşme sürecinin bir bölümü ve sözleşmenin muhafazası İş ilişkisinin sona ermesinden itibaren 10 yıl Sürenin sona ermesinden itibaren 6 ayda bir gerçekleşen ilk periyodik işlemde  6098 Sayılı Türk  Borçlar Kanunu
Çalışan adaylarının iş başvuruları İş başvurusu tarihinden itibaren 1 yıl Sürenin sona ermesinden itibaren 6 ayda bir gerçekleşen ilk periyodik işlemde  Sektörel teamüller geçerli. Buna İstinaden ancak açık rıza varlığı halinde işlenebilmektedir.
Personel özlük işleri İş ilişkisinin sona ermesinden itibaren 10 yıl Sürenin sona ermesinden itibaren 6 ayda bir gerçekleşen ilk periyodik işlemde  4857 Sayılı İş Kanunu ve İlgili Mevzuat / 6098 Sayılı Türk  Borçlar Kanunu
İş sağlığı ve güvenliği faaliyetleri İş ilişkisinin sona ermesinden itibaren 10 yıl, sağlık raporları iş ilişkisinin sona ermesinden itibaren 15 yıl Sürenin sona ermesinden itibaren 6 ayda bir gerçekleşen ilk periyodik işlemde  6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği
Çalışanların izin ve tazminat süreçlerinin yürütülmesi İş ilişkisinin sona ermesinden itibaren 5 yıl[1] Sürenin sona ermesinden itibaren 6 ayda bir gerçekleşen ilk periyodik işlemde 4857 Sayılı İş Kanunu ve İlgili Mevzuat / 6098 Sayılı Türk  Borçlar Kanunu
Çalışanların ücrete ilişkin haklarına dair kişisel veriler 5 yıl Sürenin sona ermesinden itibaren 6 ayda bir gerçekleşen ilk periyodik işlemde  4857 Sayılı İş Kanunu ve İlgili Mevzuat / 6098 Sayılı Türk  Borçlar Kanunu
Çalışanların Kişisel Verilerinin  Yer Aldığı Ortamlara İlişkin  Yaptığı Erişimlerin Log Kayıtları   En Az 2 Yıl Olmak  Suretiyle İş  Davalarına Konu  Olabilmesi Sebebiyle  10 Yıl   Sürenin sona ermesinden itibaren 6 ayda bir gerçekleşen ilk periyodik işlemde  5651 Sayılı Kanun  Gereği, 4857 Sayılı İş  Kanunu ve TİB  (Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı) Yönetmelikler
Genel Kurul İşlemleri 10 yıl Sürenin sona ermesinden itibaren 6 ayda bir gerçekleşen ilk periyodik işlemde  6102 sayılı Türk  Ticaret Kanunu
Genel Kurul Toplantı ve  Yönetim Kurulu Toplantı  İşlemleri 10 yıl Sürenin sona ermesinden itibaren 6 ayda bir gerçekleşen ilk periyodik işlemde  6102 sayılı Türk  Ticaret Kanunu
Şirket ortakları ve yönetim kurulu üyelerine ait bilgiler (Örn: Huzur hakkı ve Kar payı ödemeleri vb.)   10 yıl Sürenin sona ermesinden itibaren 6 ayda bir gerçekleşen ilk periyodik işlemde  6102 Sayılı Türk  Ticaret Kanunu 
Şirket ortakları ve yönetim kurulu üyelerine ait bilgiler (Pay defterinde yer alan kişisel veriler)   Pay Defterinin  Saklanma  Zorunluluğu  Sebebiyle Süresiz   6102 Sayılı Türk  Ticaret Kanunu 
Şirket Faaliyetleri Uyarınca,  Saklanması Gereken Ticari  Defterler, Ticari Defterlerde Yer  Alan Kayıtlara Dayanarak  Oluşturulan Belgeler, Finansal  10 yıl Sürenin sona ermesinden itibaren 6 ayda bir gerçekleşen ilk periyodik işlemde  6102 Sayılı Türk  Ticaret Kanunu 
Tablolar vb. İşlenen Kişisel  Veriler        
Ziyaretçi kayıtları 1 yıl Sürenin sona ermesinden itibaren 6 ayda bir gerçekleşen ilk periyodik işlemde   
Kamera Kayıtları  6 Ay  Veri Sorumlusunun Meşru menfaati  Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde 
Vergisel kayıtlar (fatura vs.) 5 yıl Sürenin sona ermesinden itibaren 6 ayda bir gerçekleşen ilk periyodik işlemde  213 Sayılı Vergi Usul  Kanunu  
Arşiv Belgeleri  Son işlem tarihi üzerinden yirmi yıl geçmiş veya on beş yıl geçtikten sonra kesin sonuca bağlanmış bulunan belgeler  DEVLET ARŞİV  HİZMETLERİ  HAKKINDA  YÖNETMELİK  Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde 

EK-3 GÜNCELLEMEYE İLİŞKİN TABLO

GÜNCELLEME TARİHİ YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
     

[1] Söz konusu süre, 12.10.2017 tarihinden sonra sona eren iş sözleşmelerinden kaynaklanan yıllık izin ücreti ve tazminatlar hakkında uygulanır. Bu tarihten önceki istemlere ilişkin olarak 10 yıllık zamanaşımı uygulanacaktır. Ancak bu durumda, zamanaşımı süresinin henüz dolan kısmı 5 yıldan az ise; kalan süre 5 yılla tamamlanınca zamanaşımı süresi dolmuş olur. Zamanaşımı süresi dolduğunda kişisel veriler imha edilmektedir.